Skip to main content
 • Ochrana osobných údajov

  GDPR

ORGANIZAČNÁ SMERNICA

PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

     Vydaná podľa  nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ) Obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.

      Účelom tejto smernice vypracovanej podľa zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) je Spracovanie internej smernice - Kódexu správania sa, ktorou sú definované práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb. Súčasťou je definícia rozsahu a spôsobu technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na obmedzenie a minimalizovanie hrozieb.

 

 1. Základné ustanovenia
 2. Predmetom tejto Smernice je úprava ochrany a nakladania s osobnými údajmi pri činnostiach, ktoré vykonávajú oprávnené osoby zamestnávateľa, ktorým je spoločnosť MEISSEN, s. r. o.
 3. Oprávnenou osobou sa na účely tejto Smernice rozumie zamestnanec Prevádzkovateľa, ktorý pri výkone svojej pracovnej činnosti nakladá s osobnými údajmi dotknutých osôb (ďalej len „Oprávnená osoba“)
 4. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačne číslo, lokalizačne údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej, alebo viacerých charakteristík, alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 5. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú
 6. Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom pre ktorého je vydaná táto Smernica je spoločnosť MEISSEN, s.r.o. Topoľčany (ďalej len „spoločnosť“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Sídlo: ul. 17. novembra 1300, Topoľčany 955 01

IČO:  36 523 453

Reg. Obchodný register Okresného súdu v Nitre, Odd.: Sro, vl.č. : 10571/N

č.tel.:  0903 437 322

www.meissen.sk

Dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Tel: 02/ 32 31 3214 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej len „dozorný orgán“)

    Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií.

 1. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa
 2. Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,
 3. Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
 4. Informačným systémom je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
 5. Biometrickými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,
 6. Obmedzením spracúvania osobných údajov je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť je ich spracúvanie v budúcnosti,
 7. Profilovaním je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,
 8. Pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
 9. Šifrovaním je transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,
 10. Online identifikátorom je identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,
 11. Porušením ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim,
 12. Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,
 13. Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

 

 1. MAPOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracováva také osobné údaje, aby bola schopná zanalyzovať spracúvanie osobných údajov a zabezpečiť jeho súlad s GDPR. Jednotlivé kategórie osobných údajov  definujeme ako jednotlivé informačné systémy (IS).

 1. a) IS Zákazníci, Zmluvné vzťahy meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, účel spracovania: vystavenie daňového dokladu, zmluvné a predzmluvné vzťahy,
 2. b) IS Mzdy a personalistika Osobné údaje zamestnancov - meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt - ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), názov zdravotnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, číslo OP, email, telefónny kontakt, najvyššie ukončené vzdelanie, základná mzda, osobné ohodnotenie, začiatok a koniec časového úseku v ktorom zamestnanec vykonával prácu, práca nadčas, nočná práca, pracovná pohotovosť, PN, dovolenka, lekár, pracovná cesta, ...

Osobné údaje rodinných príslušníkov zamestnancov - mená, priezviská a rodné čísla rodinných príslušníkov, kópiu rodného listu dieťaťa zamestnanca, ...

účel spracovania: odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, platenie preddavkov na daň zo závislej činnosti, plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom so zamestnancom, evidencia dochádzky, lekárske posudky

 1. c) IS Kamerový systém Monitorovanie areálu v Topoľčanoch na ulici Dopravná 1364. Ide o vonkajšie výrobné a skladové priestory spoločnosti a tiež priestory ostatných vlastníkov a nájomcov v areáli. Účel spracovania údajov je ochrana práv a majetku.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Záznam o spracovateľských činnostiach spoločnosti  je ako príloha neoddeliteľnou súčasťou smernice.

 

4 3. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (ČLÁNOK 5 GDPR)

Spoločnosť bude dodržiavať nasledovné zásady spracúvania osobných údajov:

3.1. Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť (článok 5 ods.1 písm. a) GDPR) Osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

 1. Zákonnosť spracúvania (článok 6 GDPR) Naša spoločnosť sa zaviazala spracúvať údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou bude zákonné a to zabezpečením, že sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
 2. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 3. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 4. c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písmeno c ZoOOÚ)
 5. d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 6. e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 7. f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 Právne základy pre jednotlivé účely spracovania osobných údajov sú definované v záznamoch o spracovateľských činnostiach.

3.2. Zásada obmedzenia účelu (článok 5 ods.1 písm. b) GDPR)

Naša spoločnosť bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Naša spoločnosť informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním. V časti mapovanie osobných údajov sme si stanovili účely spracovania jednotlivých IS a osobné údaje budeme spracúvať len na účely uvedené v tejto časti.

3.3. Zásada minimalizácie osobných údajov (článok 5 ods.1 písm. c) GDPR)

Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby toto spracúvanie primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. S cieľom zabezpečiť minimalizáciu osobných údajov sa naša spoločnosť rozhodla zanalyzovať, či sú spracovávané údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. Výsledky analýzy minimalizácie údajov sú uvedené v záznamoch o spracovateľských činnostiach.

3.4. Zásada správnosti (článok 5 ods.1 písm. d) GDPR)

Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované; a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Na zabezpečenie zásady správnosti má naša spoločnosť v písomnom súhlase so spracovaním osobných údajov nasledovnú formuláciu: „Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.“

3.5. Zásada minimalizácie uchovávania (článok 5 ods.1 písm. e) GDPR)

Osobné údaje bude naša spoločnosť uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

3.6. Zásada integrity a dôvernosti (článok 5 ods.1 písm. f) GDPR)

Osobné údaje budú v našej spoločnosti spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 1. Spoločnosť používa pri elektronickom spracovaní údajov antivírus a firewall, 1x mesačne zálohuje elektronické dokumenty na externý disk. Interná sieť je chránená heslom, ktoré vedia len oprávnené osoby. Jednotlivé počítače s osobnými údajmi sú chránené heslom, ktoré vedia len oprávnené osoby. Prístupové práva zamestnancov prideľuje vedenie spoločnosti Osobné údaje sú uchovávané v priečinkoch, ku ktorým majú právo prístupu len oprávnené osoby. Prístup k jednotlivým programom majú len oprávnené osoby vzhľadom na výkon funkcie.
 2. Osobné údaje uložené v papierovej (vytlačenej) podobe Fyzické dokumenty sú uložené v obaloch a v šanónoch, čím je zabezpečená ochrana pred poškodením. Šanóny s fyzickými dokumentami sú uložené v kancelárii v uzamknutom archíve Tak je zabezpečené, že sa k týmto dokumentom dostanú len oprávnené osoby

 3.7 Zásada zodpovednosti (článok 5 ods. 2 GDPR) Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinná tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

 1. PODMIENKY POSKYTNUTIA SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (ČLÁNOK 7 GDPR)

Spoločnosť zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu dotknutou osobou

 1. a) súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, určite, informovane a jednoznačným prejavom vôle.
 2. b) žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a zrozumiteľne.
 3. c) dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť určité a zrozumiteľné a doručené spoločnosti.
 4. PODMIENKY UPLATNITEĽNÉ NA SÚHLAS DIEŤAŤA V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI (ČLÁNOK 8 GDPR)

Ak sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa najmenej 16 rokov veku. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil jeho zákonný zástupca. Spoločnosť si v  takýchto prípadoch preukázateľne overí, že zákonný zástupca  vyjadril súhlas alebo ho schválil, pričom zohľadní dostupnú technológiu.

 1. SPRACÚVANIE OSOBITNÝCH KATEGÓRIÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ČLÁNOK 9 GDPR)

Podľa GDPR sa zakazuje spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Tento zákaz sa však neuplatňuje, ak platí niektorá z podmienok článku 9 ods. 2 GDPR písm. a) – j) Najčastejšie jeden z bodov a) alebo b) článku 9 ods. 2 GDPR:

 1. a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť;
 2. b) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany

Spoločnosť spracúva údaje týkajúce sa zdravia na základe podmienky článku 9 ods. 2 GDPR písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany Konkrétne ide o:

 1. a) údaje z lekárskeho posudku spôsobilosti na prácu, ktoré spracúvame na právnom základe článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 2. b) údaje o PN a lekárskych vyšetreniach, ktoré spracúvame na právnom základe článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 3. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (KAPITOLA 3 GDPR)

Práva dotknutej osoby sú upravené kapitolou 3 GDPR a Spoločnosť sa zaväzuje ich dodržiavať. Ide napríklad o nasledovné práva:

7.1. Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby (článok 13 GDPR) spoločnosť poskytne dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné informácie:

 1. a) údaje o spoločnosti
 2. b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
 3. c) účely spracúvania
 4. d) právny základ spracúvania
 5. e) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
 6. f) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
 7. g) v relevantnom prípade informácia o tom, že spoločnosť zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
 8. h) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 9. i) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
 10. j) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 11. k) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 12. l) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;
 13. m) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

7.2. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby (článok 14 GDPR)

Spoločnosť poskytne dotknutej osobe, ak tieto osobné údaje neboli získané od nej, všetky informácie uvedené v bode 7.1 tejto organizačnej smernice a tiež z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Tieto informácie poskytne naša spoločnosť dotknutej osobe v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú uvedené v článku 14 ods. 3 GDPR.

Spoločnosť neposkytne dotknutej osobe tieto informácie v prípadoch uvedených v článku 14 ods. 5 GDPR, najmä ak:

 1. a) dotknutá osoba má už také informácie
 2. b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie
 3. c) sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve EÚe alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby

7.3. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom

7.4. Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

7.5. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
 4. d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

7.6. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 7.7. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

 Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 1. a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
 2. b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

7.8. Právo namietať (článok 21 GDPR)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

7.9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.,

 1. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA (ČLÁNOK 24 GDPR)

Spoločnosť sa ako prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať nasledovné všeobecné povinnosti:

 1. a) S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby sa zaväzujeme prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR.
 2. b) Uvedené opatrenia budeme podľa potreby aktualizovať.
 3. c) Bude pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov
 4. d) Bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 5. ŠPECIFICKY NAVRHNUTÁ A ŠTANDARDNÁ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (ČLÁNOK 25 GDPR)

Spoločnosť pred spracúvaním osobných údajov zavádza a počas spracúvania osobných údajov má zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, napríklad aj vo forme pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodržiavanie nariadenia GDPR.

Spoločnosť pri špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov zohľadní najnovšie poznatky ochrany osobných údajov, náklady na vykonanie opatrení, povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a riziká spracúvania osobných údajov s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie osobných údajov predstavuje pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť sa zavedie štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

Spoločnosť zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.

 1. SPROSTREDKOVATEĽ (ČLÁNOK 28 GDPR)

 Spoločnosť nevyužíva žiadneho sprostredkovateľa.

 1. ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH (ČLÁNOK 30 GDPR)

Spoločnosť ako prevádzkovateľ vedie záznamy o spracovateľských činnostiach a na požiadanie ich sprístupní dozornému orgánu. Tieto záznamy obsahujú nasledovné údaje:

 1. a) meno/názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušnom prípade spoločného prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby;
 2. b) účely spracúvania;
 3. c) opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov;
 4. d) kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
 5. e) v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii vrátane označenia predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a v prípade prenosov uvedených v článku 49 ods. 1 druhom pododseku GDPR dokumentáciu primeraných záruk;
 6. f) podľa možností predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií údajov;
 7. g) podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení uvedených v článku 32 ods. 1. GDPR

 

 1. BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA (ČLÁNOK 32 GDPR)

Spoločnosť prijme so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.

Poverenie spracúvať osobné údaje (článok 32 ods. 4 GDPR)

Spoločnosť zabezpečí, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe jej pokynov s výnimkou prípadov podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

 1. OZNÁMENIE PORUŠENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DOZORNÉMU ORGÁNU (ČLÁNOK 33 A 34 GDPR)

V prípade porušenia ochrany osobných údajov Spoločnosť bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedela, oznámi porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu prostredníctvom webovej stránky dozorného orgánu - https://dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach Ak oznámenie nebolo dozornému orgánu predložené do 72 hodín, pripojí sa k nemu zdôvodnenie omeškania. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, naša spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

 1. POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU ÚDAJOV (ČLÁNOK 35 GDPR)

Ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ pred spracúvaním vykoná posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov. Posúdenie vplyvu na ochranu údajov sa vyžaduje najmä v prípadoch:

 1. a) systematického a rozsiahleho hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa fyzických osôb, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a z ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami týkajúcimi sa fyzickej osoby alebo s podobne závažným vplyvom na ňu;
 2. b) spracúvania vo veľkom rozsahu osobitných kategórií údajov podľa článku 9 ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10, alebo
 3. c) systematického monitorovania verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu. Spracovateľské činnosti našej spoločnosti nezahŕňajú prípady uvedené vyššie, z tohto dôvodu nie je potrebné vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
 4. URČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY (KAPITOLA 4 ODDIEL 4 GDPR)

Prevádzkovateľ je povinný určiť zodpovednú osobu, ak

 1. a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,
 2. b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu alebo
 3. c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 GDPR vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa článku 10 GDPR vo veľkom rozsahu. Nakoľko spoločnosť nespĺňa ani jednu zo spomenutých podmienok, zodpovednú osobu neurčuje.

 

 1. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

  Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa môže uskutočniť len vtedy, ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienok následného prenosu osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny alebo inej medzinárodnej organizácie. Úrad na ochranu osobných údajov uverejňuje na svojej webstránke zoznam tretích krajín, území a určených sektorov v danej tretej krajine a medzinárodných organizácií, v prípade ktorých Európska komisia rozhodla, že v nich je zaručená primeraná úroveň ochrany alebo už prestala byť primeraná úroveň ochrany zaručená.

  Spoločnosť bude tento zoznam pravidelne sledovať a v prípade, že by prenášala osobné údaje do krajín mimo zoznam úradu na ochranu osobných údajov, bude postupovať podľa kapitoly 4 GDPR.

 1. MLČANLIVOSŤ (§ 79 ZOOOÚ)

  Spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Spoločnosť je tiež povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety  trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.

V Topoľčanoch dňa  20.05.2018

Ľubomír Urminský

konateľ